O Stowarzyszeniu

Wychodząc naprzeciw nowym trendom związanym z rynkiem nieruchomości we wrześniu 2013 roku zawiązane zostało nowe Stowarzyszenie rzeczoznawców majątkowych (które uzyskało osobowość prawną w styczniu 2014 r. ) z siedzibą w Krakowie mające na celu konsolidację środowiska rzeczoznawców. Zmiany zachodzące na rynku, deregulacja zawodu wprowadziła nowe spojrzenie i nowe podejście do tego prestiżowego i jakże odpowiedzialnego zawodu. Konieczność ujednolicenia procedur , chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych aby sprostać nowym wyzwaniom a w szczególności pragnienie prawidłowego wykonywania zawodu skłoniło grupę zapalonych rzeczoznawców do założenia nowego stowarzyszenia uwzględniającego te wszystkie aspekty rynku nieruchomościowego.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą „Krakowskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych”. Lista założycieli wynosiła 29 osób i w skład tej grupy wchodzili rzeczoznawcy o dużym stażu zawodowym pamiętający lata tworzenia się struktur rzeczoznawczych w Polsce oraz grupa młodych rzeczoznawców, którzy wchodząc na rynek pragnęli realizować swoje wizje. Stworzenie nowych struktur w środowisku rzeczoznawczym było jak widać bardzo oczekiwane, ponieważ w bardzo krótkim okresie zaczęli napływać nowi członkowie a chęć przystąpienia do organizacji zgłasza coraz większa liczba osób.

Stowarzyszenie wchodzi w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Stowarzyszenie posiada bazę niezbędnych katalogów branżowych, w przypadku konieczności uzyskania pomocy merytorycznej prowadzi spotkania o tematyce związanej z szacowaniem, w których mogą uczestniczyć rzeczoznawcy o małym stażu zawodowym uzyskując stosowną pomoc od bardziej doświadczonych kolegów.

Przy Stowarzyszeniu powstała nowa Komisja Opiniująco Arbitrażowa mająca na celu w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do oceny prawidłowości operatów szacunkowych polubowne rozwiązanie na drodze mediacji i negocjacji powstałych problemów związanych z wykonaniem operatów.

W celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Stowarzyszenie zaplanowało szereg cykli szkoleń, które to szkolenia na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań pozwolą stworzyć jednolitą procedurę wyceny.

Z uwagi na łatwą dostępność internetową Stowarzyszenie uruchamia działalność wydawniczą w formie biuletynów dla osób zainteresowanych problematyką związaną z wyceną nieruchomości.

Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem środowiska rzeczoznawców majątkowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwa Krakowa.

Zapraszamy serdecznie.
Marek Nawalaniec