Praktyki

Pełnomocnikiem d/s praktyk zawodowych w Krakowskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych jest kolega Marcin Pawelec. Pytania proszę kierować wyłącznie na adres mailowy: praktyki@ksrm.pl , lub tel: 509583979.

Konsultacje w ramach dyżurów  pełnomocnika ds. praktyki zawodowej  możliwe są po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie  lub e-mailowo.


1. Podstawy prawne  zasad  i organizacji  praktyki zawodowej na rzeczoznawcę majątkowego:

 • Ø  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829).
 • Ø Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U.2018.586 t.j. z dnia 2018.03.20)

2. Przebieg i organizacja praktyki zawodowej:

Zgodnie z zapisami art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r.  o gospodarce nieruchomościami  jednym z kryteriów nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości osobie fizycznej, jest co  najmniej 6-miesięczna praktyka zawodową w zakresie wyceny nieruchomości ( za wyjątkiem osób o których mowa w art.177 ust. 2b)

 1. uczestniczy w wykonywaniu czynności określonych w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy, w tym uczestniczy w oględzinach szacowanych nieruchomości;
 2. samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:
  • a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  • b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  • c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  • d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  • e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
  • f)  nieruchomości rolnej lub leśnej,
  • g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
  • h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;
 3. zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy.

1a.  Dokonując wyboru projektów operatów szacunkowych spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2, należy uwzględnić konieczność zastosowania wszystkich podejść, o których mowa w art. 153 ustawy  – tj. podejście: porównawcze, dochodowe, kosztowe.


3. Wydanie dziennika praktyki zawodowej:

Przebieg praktyki zawodowej, o której mowa w art. 177 ust. 1 pkt 5,  ustawy o gospodarce nieruchomościami jest rejestrowany w dzienniku praktyki zawodowej.

Aby otrzymać dziennik praktyk, należy:

1. wypełnić wniosek załączony poniżej;


2. dostarczyć odpowiednie dokumenty wskazujące na uprawnienie do odbycia praktyki zawodowej (dyplom ukończenia studiów kierunkowych, bądź dyplom ukończenia studiów podyplomowych wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wyższego wykształcenia),(należy dostarczyć kserokopię oraz przedłożyć oryginał do wglądu);


3. dostarczyć oświadczanie zgodnie z art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami;


4. dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika praktyki zawodowej;


5. dostarczyć oświadczenie od opiekuna praktyk – osoby uprawnionej – wyrażające zgodę na przyjęcie kandydata na praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości.
(W oświadczeniu powinno zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zameldowania kandydata.);


6. dostarczyć zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości wraz ze wskazaniem osoby/osób  uprawnionych, pod kierunkiem których, kandydat będzie odbywał praktykę zawodową;


7. dostarczyć  zgłoszenie osób uprawnionych do prowadzenia praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości;


8. dostarczyć wydruk z rejestru REGON – osoby   lub podmiotu prowadzącego praktykę zawodową ( wydruk do pobrania ze strony http://stat.gov.pl/regon/ );


9. dostarczyć kopię uprawnień opiekuna praktyki zawodowej;


10. dostarczyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników praktyk – Prowadzącego praktykę i Osoby Uprawnionej do prowadzenia praktyki


11. wnieść opłatę 169,88 zł tytułem „wydania dziennika praktyk – Imię i nazwisko” na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ul. Nowogrodzka 50, 00-695, Warszawa, numer konta:
10 1240 6218 1111 0000 4612 9574;


12. wnieść opłatę 300 zł tytułem „opłata edukacyjna – Imię i nazwisko” na konto Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, 31-514 Kraków, al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 54/4,  numer konta: 26 1930 1220 2610 0624 1177 0001


13. dostarczyć kopie dowodów wpłat

Celem weryfikacji poprawności przygotowania wszystkich dokumentów można przygotowany wniosek wraz z wszystkimi załącznikami przesłać w formie elektronicznej (plik pdf) na adres pełnomocnika/s praktyk: praktyki@ksrm.pl