Statut Stowarzyszenia

KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

STATUT

uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 30.01.2014 roku w Krakowie.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. Krakowskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zwane dalej Stowarzyszeniem i używające skrótu KSRzM jest dobrowolnym zawodowym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych.

§  2. 1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność i nawiązywać współpracę także poza granicami Rzeczpospolitej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

4. Stowarzyszenie może powoływać oddziały regionalne, sekcje, koła i jednostki do prowadzenia działalności w kraju i zagranicą.

§  3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§  4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§  5.1. Stowarzyszenie używa odznak, symboli, pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Stowarzyszenie może wydawać dyplomy, odznaki, certyfikaty,opinie i rekomendacje o swoich członkach.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§  6. Celem Stowarzyszenia jest: doskonalenie zawodowe, integrowanie środowiska, dbanie o wizerunek zawodu Rzeczoznawcy, przestrzeganie etyki zawodowej oraz budowanie zaufania do zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego.

§  7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      prowadzenie szkoleń, badań, konferencji, seminariów mających na celu doskonalenie warsztatu zawodowego,

b)      promocje zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego poprzez podnoszenie świadomości społecznej kwalifikacji i odpowiedzialności z tytułu wykonywania swoich czynności,

c)      opiniowanie spornych opracowań oraz dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej,

d)     udzielania swoim członkom wsparcia prawnego i zawodowego,

e)      wymianę informacji oraz uzgadnianie planowanych działań przez członków Stowarzyszenia.

f)       formalne reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, instytucji i innych interesariuszy.

g)      organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji na tematy związane z celami Stowarzyszenia.

h)      organizowanie imprez, konferencji,  wystaw i innych wydarzeń promujących cele Stowarzyszenia.

i)        działalność wydawniczą  w zakresie specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych.

j)        wymianę doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia,

k)      wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,

l)        współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi w obszarach, gdzie są one partnerem dla inicjatyw i działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,

m)    tworzenie internetowych platform informacyjnych oraz forów dyskusyjnych dla  Stowarzyszenia,

n)      pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie i dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie,

o)      współpraca z podmiotami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,

p)      udział członków Stowarzyszenia w zewnętrznych konferencjach, seminariach, warsztatach, forach, szkoleniach, imprezach mających  na celu zdobycie, poszerzenie i wymianę wiedzy w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.

§  8. Stowarzyszenie pozyskuje środki na działania m.in. poprzez:

a)      prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów,

b)      pozyskiwanie zleceń na opracowanie, opiniowanie spornych opracowań,

c)      prowadzenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej,

d)     prowadzenie praktyk zawodowych,

e)      inne działania zgodne z jego celami.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§  9.1 Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba korzystając z pełni  praw publicznych i cywilnych, nie karana za przestępstwa umyślne, 

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

a)      zwyczajnych – każda osoba posiadająca uprawnienia zawodowe uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b)      wspierających – każda osoba, która popiera materialnie, rzeczowo realizacje celów Stowarzyszenia,

c)      honorowych –  osoba zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§  10.1 Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która złoży pisemny wniosek poparty  pozytywną opinią dwóch osób będących członkami.

   2. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§  11.1.Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a)      korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia,

b)      korzystania z symboli i noszenia odznak przynależności do Stowarzyszenia

c)      swobodnego składania wniosków i uwag w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni.

3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:  przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia, przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej, regularnego opłacania składek członkowskich.

§  12.1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a)      Utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,

b)      Dobrowolnego wystąpienia pisemnego,

c)      Wykluczenia zawodowego z prawomocnym orzeczeniem Sądu.

d)     Nieopłacania składek przez okres 12 miesięcy,

     2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy stowarzyszenia ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania, w ciągu 14 dni od daty otrzymania Uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§  13.1 Władzami Stowarzyszenia są:

  a)  Walne Zebranie,

  b)  Zarząd,

  c)  Komisja Etyki Zawodowej,

  d)  Komisja Rewizyjna

§  14. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§  15. Skład osobowy Zarządu i Komisji określa się następująco:

  a)  Zarząd w składzie: Prezes + Zastępca + 4 członków.

  b)  Komisja Rewizyjna: 3 osoby

  c)  Komisja Etyki Zawodowej: 3 osoby

  d)  Komisja Opiniująca: 1 Przewodniczący + 5 osób

§  16.1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

       2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a)  ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,

b)  rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej,

c)  Wybór Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Etyki Zawodowej, członków Komisji Opiniującej

d)  nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

e)  uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian oraz kodeksu etycznego Stowarzyszenia,

f)  uchwalanie wysokości składek członkowskich.

    3. Walne Zebranie jest uprawnione do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem, działając przy tym w granicach powszechnie obowiązującego prawa,

    4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia Zarząd co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem,

    5. Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku nie późnej niż 15 grudnia każdego roku, bądź na wniosek 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

§  17.1.Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. Do zadań Zarządu należą:

a)  Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia,

b)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wypełnianie celów statutowych Stowarzyszenia,

c)  organizowanie szkoleń, konferencji, działalności edukacyjnej,

d)  uchwalanie aktów wewnętrznych nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania, a regulujących działalność Stowarzyszenia,

e)  prowadzenie nadzoru organizacyjnego i proceduralnego nad działalnością Komisji Opiniującej,

f)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia poprzez uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,

g)  nadawanie i pozbawianie członkowstwa w Stowarzyszeniu,

h)  organizacja pomocy technicznej, prawnej oraz doraźnej w razie potrzeby członkom Stowarzyszenia.

i)  zmiana adresu siedziby stowarzyszenia.

§  17.2. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§  18. Odwołanie Zarządu może nastąpić na wniosek 2/3 uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Zarządu.

§  19. Do zadań Komisji Etyki Zawodowe należą:

a)  dbanie o przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia zasad etyki zawodowej i ochronę dobrego imienia każdego swego członka poprzez prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w związku z naruszeniem Kodeksu Etyki Zawodowej.

b)  rozpatrywanie działań na szkodę Stowarzyszenia,

c)  rozwiązywanie konfliktów między członkami,

d)  zasady i kompetencje Komisji określone są regulaminem, który podlega przyjęciu na Walnym Zebraniu.

§  20 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do jej zadań należą:

a)  kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz jej oddziałów pod względem gospodarki finansowej i majątkowej, celowości, legalności oraz zgodności działań Stowarzyszenia ze statutem i przepisami prawa.

b)  szczegółowy sposób działalności Komisji Rewizyjnej określa uchwalany przez nią regulamin,

§  21. W ramach struktury Stowarzyszenia powoływane mogą  zespoły specjalistyczne,

§  22. Do zadań Komisji Opiniującej należy dokonywanie ocen prawidłowości sporządzanych operatów szacunkowych na podst. Art. 157 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21.08.1997 O Gospodarce Nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm). 

§  23.1. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzeni są ważne w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku ilości osób wyznacza się kolejny termin do głosowania. Podejmowane uchwały są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do glosowania.

2. Głosowanie przeprowadza się w sposób jawny bądź na wniosek ½ uprawnionej do głosowania w sposób tajny.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  24.1. Uchwałę w sprawie zawieszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie wyznacza komisje do przeprowadzenia likwidacji i określi cel na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.